thorstitch.jpg

THOR STITCH

Digital illustration mashup of Thor & Stitch.